ระบบบริการสำหรับนักศึกษา

– ระบบติดตามโครงงาน 954482 และ 954499 

Download แบบฟอร์มโครงการฯ

  1. MMiT Proposal Template
  2. MMIT Project Template for IS Plan
  3. MMIT Project Template for COOP Plan
  4. ภาคผนวก (ใช้สำหรับนักศึกษาแผน IS และ COOP เหมือนกัน)
  5. แบบปก CD
  6. ตัวอย่างโครงการที่ 1 นางสาว กรุณา  ตันเขียว  [ EZInsurance_Pricing Module_Project_รูปเล่ม]

คำร้องขอสอบ 

  1. แบบขอสอบจบ   [ Word  | Pdf ]
  2. แบบประเมินการสอบ  [ Word  |  Pdf ]
  3. แบบขอสอบหัวข้อโครงงาน [ Word | Pdf ]
  4. แบบประเมินการสอบหัวข้อโครงงาน [Word | Pdf]