แจ้งการส่งเล่มโครงการฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ส่งเล่มโครงการฯ สำหรับนักศึกษา ของภาคเรียนที่ 2/2558 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. 

ขอให้นักศึกษา Upload file โครงการฯ ที่ เมนู Upload เลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload