ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2-2560

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3.xlsx

ชั้นปีที่ 4.xlsx

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาวางแผนการลงทะเบียนกระบวนวิชาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย